Slavic Folkloristics home aa

История Комиссии по фольклору

Комиссия по фольклору Международного комитета славистов была создана на V съезде славистов в Софии  в 1963 году. Первым председателем комиссии был чешский фольклорист и филолог Карел Горалек (1908-1992), который возглавлял комиссию в течение четырех пятилетних сроков (1963-1983). На IX съезде славистов, проходившем в Киеве, русский и советский фольклорист Виктор Евгеньевич Гусев (1918-2002) был избран председателeм, он возглавлял комиссию 15 лет (1983-1998). На XII съезде славистов в Кракове руководство комиссией в течение пяти лет занимали польский фольклорист и филолог Кшиштоф Вроцлавский (р. 1937) и словацкий фольклорист Вера Гашпарикова (р. 1928). На XIII съезде славистов в Любляне председателем был избран сербский филолог-фольклорист Любинко Раденкович (р. 1951), должность он занимал в течение двух пятилетних сроков (2003–2013 годы). На XV съезде славистов в Минске русский фольклорист Андрей Борисович Мороз (р. 1970 г.) стал председателем комиссии и возглавлял ее в течение пяти лет (2013–2018 гг.). На XVI съезде славистов, состоявшемся в 2018 году в Белграде, председателем комиссии был избран сербский филолог-фольклорист Деян Айдачич (р. 1959). Решения о работе комиссии между конгрессами координировались президиумом комиссии.

Комиссии Международного комитета славистов (1958-2018)

  • 1. Комиссия Общеславянского лингвистического атласа (1958 Р.И. Аванесов), председатель: Татьяна Вендина
    http://www.slavatlas.org
  • 2. Комиссия по истории славистики (1958 Н.К. Гудзий), председатель: Ľubor Matejko
    https://slavicorumhistoria.com/
  • 3. Терминологическая комиссия (1958 Д.Д. Благой), председатель: Вiктоriя Л. Iващенко
    http://term-in.net

Подробнее...

Zuzana Panczová

Zuzana PANCZOWÁ, rod. Galiová (1978), Mgr. (2001), PhD. (2009), samostatná vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislave. Zaoberá sa výskumom tradičného aj súčasného naratívneho folklóru, predovšetkým v oblasti povestí, fám a konšpiračných teórií šírených na území Slovenska a slovenských komunít v zahraničí, ale aj v rámci širšej medzinárodnej komparácie.

Подробнее...

Tatiana Bužeková

Tatiana BUŽEKOVÁ, rod. Kuzmina (1963), RNDr. (1986), PhD. (2004), doc. (2013), vysokoškolská pedagogička a vedecká pracovníčka na Katedre etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Pôsobila na Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied (2000-2012) a na Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (2009-2012). Venuje sa kolektívnej pamäti, vysvetleniu šírenia tradičných naratívov, vrátane poverových rozprávaní a spomienkových rozprávaní, z perspektívy kognitívnej antropológie.

Подробнее...

Лариса Костянтинівна Вахніна

Лариса Костянтинівна ВАХНІНА (1950) – український фольклорист-славіст, письменниця, перекладач. Кандидат філологічних наук (1984), старший науковий співробітник (1993) Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики (з 2016). Коло наукових інтересівслов’янський фольклор та фольклористика, українсько-польські фольклорні та фольклористичні зв’язки, культура національних меншин, зокрема поляків в Україні та українців у Польщі; народні балади, фольклор пограниччя та проблеми ідентичності, європейська культурна антропологія.

Подробнее...

Jana Pospíšilová

Jana POSPÍŠILOVÁ, rozená Tomancová (1952). Vystudovala etnografii a češtinu (1975), PhDr. (1981), Ph.D. (2008). Samostatná vědecká pracovnice Etnologického ústavu AV ČR, v letech 1994–2019 vedoucí pracoviště EÚ AV ČR v Brně. Věnuje se českému folklóru včetně dětského folklóru, kolektivní a historické paměti, dějinám folkloristiky. Terénní výzkumy prováděla v etnografických regionech na Moravě, zejména na Valašsku, a také v srbské Vojvodině. Od 90. let byla členkou Komise folklóru Mezinárodního komitétu slavistů, v současnosti členka ISFNR, České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia a České národopisné společnosti. Projekty: účastnila se několika národních a mezinárodních projektů, vedla projekt Kultura dětí a mládeže se zvláštním zřetelem k folklorním projevům.

Подробнее...