Slavic Folkloristics home aa

28.04.2023. Јеленка Пандуревић: Народно плетиво из Босне и Херцеговине - рад Милице Мирон и живо наслеђе

Poštovane kolege, pozivamo Vas na 6. predavanje grupe „Likovno pripovedanje slovenskog folklora“ u petak 28. IV 2023. u 11.00 na ZOOM video konferenciji

Jelenka Pandurević: Narodno pletivo iz Bosne i Hercegovine - rad Milice Miron i živo nasleđe

Biće interdisciplinarno predstavljen zanemareni rukopis  Milice Miron „Narodno pletivo iz Bosne i Hercegovine”  (1934; 1937), koji se čuva u Etnografskoj zbirci Arhiva  SANU. Uz deskripciju malo poznate etnografske građe, koja uprkos izuzetnoj vrednosti nije imala  značajnijeg uticaja na kulturnoistorijska i estetička  istraživanja, u pristupu ovoj temi uložen je napor da se  uspostavi kontinuitet na planu istorije ideja. U tekstu  rukopisa Milice Miron prepoznaje se klasični etnografski  pristup, ali i razotkriva sprega između lokalne inicijative, naučne i stručne elaboracije i pojedinca koji je „nosilac”  znanja i veština. Biće naglašena i mogućnost naknadnog afirmisanja u savremenim naučnim istraživanjima,  ali i povezanost sa aktuelnim inicijativama usmerenim  na identifikaciju, promociju, popularizaciju, vrednovanje,  očuvanje i zaštitu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Izlaganje će pratiti izabrane ilustracije.

Jelenka PANDUREVIĆ je profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Akademska interesovanja: istorija i poetika usmene književnosti, interdisciplinarni aspekti folkloristike, kulturna animalistika, studije kulture i heritologije, usmena istorija, književna antropologija i dr.