Slavic Folkloristics home aa

Дејан Ајдачић: Радови о српском фолклору на међународним конгресима слависта (1929-2018)

// Савремена српска фолклористика IX. Зборник радова са Међународнoг научног скупа одржаног од 2. до 4. октобра 2020. у Тршићу / Уредници Биљана Сикимић, Бранко Златковић, Марија Думнић Вилотијевић, Београд - Лозница - Тршић, 2021, с. 419-440.

2021-Ajdacic-SSF9.pdf

Аутор указује на фолклористичке радове о српском фолклору, почев од првог међународног конгреса слависта у Прагу 1929. до шеснаестог конгреса у Београду 2018. године. Истиче се утицај идеолошко-политичких околности, као и присуство фолклористичких парадигми у радовима о српском фолклору, како у теоретским или општесловенским студијама, у студијама са поређењима две словенске фолклорне традиције, испитивањима рецепције српског фолклора или разматрањима појединих жанрова или мотива. Српска народна епика била је чешће предмет испитивања фолклориста слависта, а мање је студија о усменој прози, лирици и басмама, те односу фолклора и књижевности. На крају текста се прилаже листа са именима аутора, насловима њихових 118 радова и библиографским подацима.