Slavic Folkloristics home aa

Rad Komisije za slovenski folklor pri MKS pod predsedništvom Ljubinka Radenkovića (2003−2013)

 Period 2003-2008.

Tokom 2004. godine konstituisana je Komisija za slovenski folklor u novom sastavu i počela sa radom.

Tokom 2005. godine obavljene su konsultacije između predsednika i šireg predsedništva i dogovorene su aktivnosti Komisije u narednom periodu.

Od 2. do 5. oktobra 2006. godine, Komisijа u saradnji sа Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Balkanološkim institutom SANU, organizovala je međunarodni naučni simpozium na temu: „Slovenski folklor i folkloristika na razmeđi dva milenijuma – glavni rezultati i perspektive daljeg razvoja”. Konferencija je održana u Srbiji (Beograd, Kraljevo i Mataruška Banja). Na ovoj konferenciji podnelo je referate 28 učesnika iz 11 slovenskih zemalja (Belorusija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Makedonija, Poljska, Slovačka, Slovenija, Srbija,  Rusija, Ukrajina) i jedan iz Japana. Na konferenciji je dat presek stanja folkloristike po slovenskim zemljama, istaknuti dosadašnji glavni rezultati i naznačena pitanja daljeg rada u toj oblasti.

Posle završetka rada naučnog simpoziuma održano je zasedanje Komisije, kojim je predsedavao aktuelni predsednik Komisije. Razmatrana su neka prioritetna pitanja u daljem radu Komisije, kao što su: utvrđivanje žanrovske strukture slovenskog folklora (adekvatnost  naziva), stvaranje elektronske baze podataka za folklornu građu kod svih slovenskih naroda, dužina mandata i način izbora predsednika Komisije, međusobno obaveštavanje o novim doprinosima u izučavanju folklora, razmena mišljenja u vezi narednog Kongresa slavista u Makedoniji i dr.  

Od 5. do 8. jula u Ukrajini (Odesa) Komisija u saradnji sa Odeskim nacionalnim univerzitetom (Katedra slavistike Filološkog fakulteta), Institutom umetnosti, folkloristike i etnologije NAN Ukrajine i Odeskim književnim muzejem, sprovela je međunarodnu naučnu konferenciju na temu „Aktuelni problemi istraživanja slovenskih kultura” (Актуальнi проблеми дослiдження словянских культур). U radu konferencije uzeli su učešće 33 slavista iz 8 zemalja: Belorusije, Bugarske, Izraela, Kanade, Srbije, Rusije i Ukrajine. Na konferenciji su bile zastupljene opšte i pojedinačne teme iz oblasti slavistike i slovenske folkloristike: lingvističko i interdisciplinarno istraživanje slovenskih kultura i aktuelni problemi savremene folkloristike.

Posle završetka konferencije u Odesi je održan i sastanak prisutnih članova Komisije. Pozitivno su ocenjene naučne konferencije u Beogradu i Odesi i iskazana podrška za takva dalja naučna okupljanja u drugim zemljama. Komisija je prihvatila predlog predsednika da se pripremi i objavi Adresar slovenskih folklorista u Beogradu.

Do Kongresa slavista u Ohridu (2008) objavljen je zbornik radova s međunarodne konferencije folklorista u Srbiji, kao i Adresar slovenskih folklorista. Pripremljena je i obimna anotirana bibliografija izdanja o slovenskom folkloru (građa i istraživanja), za period 2003-2008.

Konkretni rezultati rada Komisije u periodu 2003-2008. su:

  1. Organizovanje dve naučne konferencije (Beograd, Odesa), čime je obnovljen naučni dijalog i saradnja među slovenskim folkloristima;
  2. Pripremljen i objavljen zbornik naučnih radova na temu „Slovenski folklor i folkloristika na razmeđi dva milenijuma”: Словенски фолклор и фолклористика на рамеђи два миленијума, Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ.101, Београд 2008, 502 стр.
  3. Pripremljen i objavljen „Adresar slovenskih folklorista”: Словенски фолклористи: лични подаци и адресе/ Славянские фольклористы: персональные данные и адреса/ Slav Folklorists: Personal Informations and Addresses, Балканолошки институт САНУ, Комисија за фолклор при Међународном комитету слависта, Београд 2008, 140 стр;
  4. Pripremljen i objavljen infomativni bilten Slavisticka folkloristika, Bratislava.

 

Rad Komisije u periodu 2008−2013

Na zasedanju Komisije u Ohridu (Severna Makedonija), 12. IX 2008, dogovoreno je da se održi naučni simpozijum u Srbiji, na temu „Zajedničko u slovenskom folkloru“. Takav simpozijum je održan u Beogradu i Aranđelovcu od 28. septembra do 02. oktobra 2011, na kome je podneto 27 referata. Učesnici simpozijuma su bili iz 10 slovenskih zemalja (Srbija, Bugarska, Slovenija, Severna Makedonija, Češka, Slovačka, Poljska, Ukrajina, Belorusija, Rusija) kao i iz Francuske i Japana.

Nakon simpozijuma u Beogradu je objavljen zbornik radova: Заједничко у словенском фолклору, Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ.117, Београд 2012, 435 стр.

Zapaženo je da na poslednjim kongresuma slavista opada interesovanje istraživača za klasične forme folklora – epske pesme, pripovetke, paremiološke forme, kao i za uporedno izučavanje slovenskog folklora.