Slavic Folkloristics home aa

Програм конференције Савремена српска фолклористика 12. Тршић 30.09-2.10.2022.

П р о гр а м ССФ 12 

Петак, 30. септембар 2022 / Friday, September 30, 2022

9.00 Полазак из Београда / Departure from Belgrade

12.00 Долазак у Тршић, смештај и регистрација учесника / Arrival in Tršić, accommodation and registration of participants

13.00 Ручак / Lunch

15.00 Свечано отварање програма Скупа / Opening ceremony

 

Бранко Златковић, председник Удружења фолклориста Србије / Branko Zlatković, President of the Association of Serbian Folklorists

Александра Пурић, в. д. директора НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу / Aleksandra Purić, Acting Director of the Scientific, Educational and Cultural Centre “Vuk Karadžić” in Tršić

Снежана Нешковић Симић, директор Центра за културу „Вук Караџић” у Лозници / Snežana Nešković Simić, the director of the Cultural Centre “Vuk Karadžić” in Loznica

15.15 Уводна излагања / Keynote lectures

Председава: Зона Мркаљ / Chair: Zona Mrkalj

15.15 Љубинко Раденковић: Зимски календарски демони код Словена: балканске караконџуле и северноруски шуликуны

15.35 Светлана Королёва: Каждение в мифо-ритуальной традиции русских-юрлинцев (погребально-поминальная обрядность)

15.55 Бошко Сувајџић: Академик Нада Милошевић Ђорђевић – корифеј српске фолклористике

16.15 Пауза / Break

16.30 Сесија 1 / Session 1

Председава: Дејан Ајдачић / Chair: Dejan Ajdačić

16.30 Иван Котев: Форми на соработка меѓу македонските и српските фолкористи

16.45 Дејан Ајдачић: Српски фолклор у руској фолкористици 19. века

17.00 Мирослава Карацуба: Сербська народна поезія в українській літературній інтерпретації середини ХІХ – ХХ ст. (онлајн)

17.15 Михал Пејаш: Пољске елите о хајдучком покрету код Срба – дијахронијски преглед

17.30 Зона Мркаљ: Елементи словенског фолклора у српским читанкама

17.45 Наташа Станковић Шошо: Допринос академика Наде Милошевић Ђорђевић развоју фолклористике у настави

18.00 Дискусија / Discussion

18.15 Пауза / Break

 

 

 

18.30 Сесија 2 / Session 2

Председава: Бранко Златковић / Chair: Branko Zlatković

18.30 Бранко Златковић: Везе Вука Караџића са Славонијом и Славонцима – биографски и књижевноисторијски прилог

18.45 Миливој Бајшански: Антологичарски рад Наде Милошевић Ђорђевић

19.00 Ана Витанова-Рингачева, Сузана Мицева: Современиот македонски фолклорист Иван Котев-мост меѓу македонската и српската фолклористика

 19.15 Юлия Архангельская: «Это все мои друзья – Пропп, Шапир и Потебня»: ученые-слависты в современном сетевом фольклоре (онлајн)

19.30 Александра П. Бјелић: Рукописна библиографија радова о народној књижевности Војислава М. Јовановића Марамбоа

19.45 Дискусија / Discussion

20.30 Вечера / Dinner

 

 

Субота, 1. октобар 2022 / Saturday, October 1, 2022

 

8.30 Доручак / Breakfast

 

9.30 Сесија 1 / Session 1

Председава:   Данијела Поповић Николић / Chair: Danijela Popović Nikolić

9.30 Данијела Поповић Николић: Наивно стваралаштво у истраживањима Драгише Витошевића

9.45 Снежана Милојевић: Фолклорни мотив прерушеног краља у Житију краља Милутина Данила II

10.00 Сава Дамјанов: Фаустовски мотив: српске и кашубске (фолклорне) варијанте

10.15 Ана Витанова-Рингачева: Еротските народни песни во македонската и српската народна традиција во контекст на обредната практика (врз примери од „Играле моми по месечина“ од Иван Котев и „Црвени бан“ на Вук Караџиќ)

10.30 Наташа Дракулић Козић: Упоредни поглед на српску и словачку варијанту бајке о краљевићу који се жени девојком-пауном

10.45 Дискусија / Discussion

11.00 Пауза / Break

9.30 Сесија 2 / Session 2

Председава: Данијела Петковић  / Chair: Danijela Petković

9.30 Дејан Илић: Збирка епских песама Николе Т. Кашиковића

9.45 Данијела Петковић: Неугледни јунаци јужнословенских епских песама и руских биљина

10.00 Данијела Митровић: „Помало је такијех јунака“: одметници и јунаци у „Бановић Страхињи“ и Беовулфу

10.15 Марија Миљковић: Функција посестриме у народним епским песмама са Косова и Метохије (онлајн)

10.30 Јована Милованчевић: Песме о смрти Марка Краљевића у јужнословенском контексту

10.45 Дискусија / Discussion

11.00 Пауза / Break

11.45 Сесија 3 / Session 3

Председава: Ермис Лафазановски / Chair: Ermis Lafazanovski

11.45 Ермис Лафазановски: Што се случува со светите дрвја? Истражувањата на Јован Трифуновски во Скопска Црна Гора

12.00 Наталия Голант, Николай Сухачев: Отражение погребально-поминальной обрядности влахов (румын) в тимокских вариантах румынской баллады «Миорица»

12.15 Драгана Ђурић: Обичајни поступци приликом умирања човека у кући – неке словенске паралеле

12.30 Ана Чугуровић: Односи промене и преношења у ивањданским и ђурђевданским обичајима у Јадру

12.45 Дискусија / Discussion

13.30 Ручак / Lunch

 

14.30 Обилазак музејског комплекса и посета Вуковој кући у Тршићу / Tour of the museum complex and visit to Vuk Karadžić’s house in Tršić

11.45 Сесија 4 / Session 4

Председава: Александар Павловић  / Chair: Aleksandar Pavlović

11.45 Богдан Дражета: Прожимања, удаљавања и спорења међу Бошњацима, Србима и Хрватима у Босни и Херцеговини почетком XXI века

12.00 Александар Павловић: Срби у Косовској Митровици: Наративи о садашњици и жељеној сутрашњици у светлу паралеле са мотивима фолклорних форми

12.15 Александра Матић: Етнографска слика Македоније и Старе Србије у међуратном српском путопису (онлајн)

12.30 Биљана Анђелковић: Народно предање о задужбинарству Милоша Обилића: пример манастира Тумане

12.45 Дискусија / Discussion

13.30 Ручак / Lunch

 

14.30 Обилазак музејског комплекса и посета Вуковој кући у Тршићу / Tour of the museum complex and visit to Vuk Karadžić’s house in Tršić

17.00 Сесија 5 / Session 5

Председава: Драгана Цвијовић / Chair: Dragana Cvijović

17.00 Мария Ковшова: Образы отца и матери в русских загадках: к вопросу о концептуализации семантики родства в традиционной языковой картине мира (онлајн)

17.15 Olga Orlova: Wild and Domestic Animals in Russian Folk Riddles (онлајн)

17.30 Веселин Петровић: О ткачкој лексици у дијалекатским речницима српскога језика

17.45 Драгана Цвијовић: Називи за човека у Сликама из сеоског живота Јанка Веселиновића

18.00 Милица Стојановић: Глаголи мотивисани називима народних музичких инструмената у српском језику

18.15 Бранкица Марковић: Из савремене антропонимије Новог Сада 1 – лична имена мушке деце рођене у Новом Саду 2021. године (Да ли се при избору имена више прати мода или се чува традиција?)

18.30 Дискусија / Discussion

19.00 Представљање издања УФС-а / Presentation of the editions of the ASF

 

20.00 Вечера / Dinner

 

17.00 Сесија 6 / Session 6

Председава: Здравко Ранисављевић / Chair: Zdravko Ranisavljević

17.00 Наталия Евгеньевна Котельникова: Фольклорная несказочная проза в реестрах объектов нематериального культурного наследия (онлајн)

17.15 Марко Стојановић: Манифестациони туризам у светлу фолклора – de facto и de iure потенцијал нематеријалног културног наслеђа

17.30 Здравко Ранисављевић: Основни индикатори нематеријалног културног наслеђа у пракси сценског представљања и интерпретирања традиционалних плесова у Србији

17.45 Веселка Тончева: Традиционната песен и танц на гораните в изследванията на сръбски, славянски и чуждестранни автори (онлајн)

18.00 Зорана Гуја: Јелица Беловић Бернаџиковска: од мале везиље до мелографа кроз преписке и сарадње

18.15 Mirella Makurat: Lingocultural image(s) of the Mother of God in the South Slavic folk lyric (онлајн)

18.30 Дискусија / Discussion

19.00 Представљање издања УФС-а / Presentation of the editions of the ASF

 

20.00 Вечера / Dinner

 

Недеља, 2. октобар 2022 / Sunday, October 2, 2022

8.30 Доручак / Breakfast

 

9.30 Сесија 1 / Session 1

Председава: Смиљана Ђорђевић Белић / Chair: Smiljana Đorđević Belić

9.30 Magdalena Bogusławska: Slovenski folklor u savremenoj terapeutskoj kulturi

9.45 Suzana Marjanić: „Cell-apocalypse“ Stephena Kinga u kontekstu realnih izvještaja o geoinženjeringu ili o teorijama zavjera kao suvremenim predajama (онлајн)

10.00 Mirjam Mencej: Primerjalna analiza odzivov na pandemijo Covid-19 in ukrepe zoper njo v internetni folklori (онлајн)

10.15 Смиљана Ђорђевић Белић: Covid-19 – етиологија вируса: од глобалних теорија завере до њихових локалних вернакуларних одјека и интерпретација у Србији

10.30 Вероника Абрамова: Символы региональной идентичности в тульском городском фольклоре – градске легенде (онлајн)

10.45 Дискусија / Discussion

11.00 Завршна дискусија и затварање скупа / Final discussion and conference closing ceremony

11.30 Обилазак манастира Троноше / Trip to Tronošа monastery

 

Ручак / Lunch

 

Полазак за Београд / Departure from Tršić